Avisos Legais

O presente Aviso Legal regula as condicións xerales de acceso e utilización do sitio web accesible na URL https://eurural.org (en diante, o sitio web), que EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste pon a disposición dos usuarios de Internet.
A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluidas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se proponga utilizar a web, porque o texto pode sufrir modificacións a criterio do titular da web, o a causa dun cambio lexislativo.

1.- TITULARIDAD DO SITIO WEB

Razón Social da asociación: Asociacion de desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural
Nome do titular: Sandra González Álvarez (Presidenta da asociación)
Domicilio social: Avenida Peinador, 39 – 1º andar, Tameiga
Poboación: Mos
Provincia: Pontevedra
C.P.: 36416
C.I.F./D.N.I.: G36889780
Teléfono de contacto: 986443030
Email: info@eurural.org

2.- OBXECTO

O sitio web facilita ós usuarios do mesmo o acceso a información e serviczos prestados por EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB

3.1.- Carácter gratuito do acceso e utilización da web.
O acceso á web tiene carácter gratuíto para os usuarios da mesma.

3.2.- Rexistro de usuarios.
Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa suscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.

4.- CONTIDOS DA WEB

O idioma empregado na web será o galego. EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste nno se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.
EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir ou cambiar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sin xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos podan ocasionar ós usuarios.
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas, sen a autorización de EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste, nin remitir publicidade ou información valéndose para isto dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de si a utilización é gratuita ou non.
Os enlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para la apertura da páxina web completa, sen poder manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incurrir en accións desleales ou ilícitas en contra de EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste.

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso á web como o uso non desexado que poida efectuarse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza. EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuizo que puideran derivarse de dito acceso ou uso. EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste non se fai responsable dos errores de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causar ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

– a presenza dun virus no ordenador do usuario que sexa empregado para a conexión cos servizos e contidos da web,

– un mal funcionamento do navegador,

– e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos enlaces que se incorporen na web para a apertura de outras. EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste non garantiza a utilidade destos enlaces, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos a os que poida acceder o usuario por medio destes enlaces, nin do bo funcionamento destas webs.
EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste non será responsable dos virus ou demás programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder as webs nas que poida acceder mediante enlaces desta web.

6.- EMPLEO DA TECNOLOGÍA “COOKIE”

A web emplea cookies, pode consultar a nosa Política de Cookies, que respeta en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Son propiedad de EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos que alberga. O uso da web e dos seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular. O uso que suponga a copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública ou cualquier outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste.

8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste garante a protección y confidencialidade dos datos persoales, de todo tipo que nos proporcionen os nosos clientes de acordo co disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Todos os datos facilitados polos nosos clientes a EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste ou a o noso persoal, serán incluidos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado e mantido baixo a responsabilidade de EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios.
Os datos facilitados serán tratados según o Regulamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007 de 21 de Decembro), neste sentido EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste conta cos niveis de protección que legalmente se esixen e todas as medidas técnicas para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan os seus datos de carácter persoal a outras entidades, o usuario será informado dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro e do nome e dirección do cesionario, para que de o seu consentemento inequívoco ao respecto.
En cumprimento do establecido na RGPD, o usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para isto debe de contactar con nós en info@eurural.org

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal se interpretará e rexirá de conformidade coa lexislación española. EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste e os usuarios, con renuncia expresa a calquera otro foro que puidera corresponderlles, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidera derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fora de España, EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera otro foro, a os xulgados e tribunais do domicilio de EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste.