Moito onde escoller…

Temos a sorte de vivir nunha contorna chea de talento e produtos de primeira calidade. Parte de ti aproveitar esa sorte e apoiar a economía local.

'Galego (gl)', 'date_format' => 'dd/mm/yyyy', 'plural_rules' => array( 'one' => '/^1$/' ), 'decimal_mark' => '.', 'month' => array('Xaneiro','February','March','April','May','June','July', 'August','September','October','November','December'), 'month_case' => array('January','February','March','April','May','June','July', 'August','September','October','November','December'), 'week_days' => array('Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Friday','Saturday','Sunday'), 'translation' => array( 'mv' => 'Xestión de produtores/as e puntos de venda', 'welcome' => 'Benvido/a ao panel de administración de produtores/as e puntos de venda', 'index-users-icon' => 'Xestión de acceso ao panel de administración', 'index-garbage-icon' => 'Recuperar datos borrados previamente', 'index-history-icon' => 'Historial de operacións dos administradores', 'index-file-manager-icon' => 'Arquivos subidos e operacións en ficheiros', 'admin-panel-skin' => 'Tema da interface', 'language' => 'Lingua', 'fast-search' => 'Busca rápida', 'search-in-all-modules' => 'Buscar en tódolos módulos', 'yes' => 'si', 'no' => 'non', 'size-kb' => 'Kb', 'size-mb' => 'Mb', 'day' => 'Día', 'month' => 'Mes', 'year' => 'Ano', 'hours' => 'Horas', 'minutes' => 'Minutos', 'seconds' => 'Segundos', 'date-from' => 'Desde', 'date-to' => 'Ata', 'number-from' => 'Desde', 'number-to' => 'Ata', 'login-action' => 'Login', 'create' => 'Crear', 'update' => 'Actualizar', 'delete' => 'Borrar', 'add' => 'Engadir', 'edit' => 'Editar', 'apply-filters' => 'Filtrar', 'reset' => 'Limpar filtros', 'restore' => 'Restablecer', 'cancel' => 'Cancelar', 'read' => 'Ver', 'apply' => 'Aplicar', 'copy' => 'Copiar', 'paste' => 'Pegar', 'rename' => 'Renomear', 'cut' => 'Cut', 'rollback' => 'Volver atrás', 'switch-on' => 'Switch on', 'switch-off' => 'Switch off', 'find' => 'Atopar', 'search' => 'Buscar', 'show' => 'Mostrar', 'hide' => 'Ocultar', 'back' => 'Atrás', 'back-to-module' => 'Volver ao módulo', 'create-and-continue' => 'Gardar e crear un novo rexistro', 'update-and-continue' => 'Gardar e seguir editando', 'create-and-edit' => 'Gardar e comezar a editar', 'save' => 'Gardar', 'quick-edit' => 'Edición rápida', 'empty-recylce-bin' => 'Baleirar lixo', 'filters' => 'Filtros', 'manage-filters' => 'Xestionar filtros', 'file-manager' => 'Xestor de arquivos', 'files-top-menu' => 'Xestor de arquivos', 'file-params' => 'Opcións de arquivos', 'delete-checked' => 'Borrar selección', 'last-change' => 'Último cambio', 'upload-file' => 'Subir un arquivo', 'upload-image' => 'Subir unha imaxe', 'multiple-upload' => 'Multi-upload', 'upload-many-images' => 'Subir múltiples imaxes', 'stop-upload' => 'Parar a subida', 'about-flash-player' => 'Para subir unha imaxe, test que ter instalado Adobe Flash Player no teu navegador', 'create-folder' => 'Crear un directorio', 'upload' => 'Subir', 'upper' => 'Arriba', 'add-edit-comment' => 'Engadir / Editar comentarios', 'move-left' => 'Mover cara á esquerda', 'move-right' => 'Mover cara á dereita', 'move-first' => 'Mover cara ao principio', 'move-last' => 'Mover cara ao final', 'move-up' => 'Move up', 'move-down' => 'Move down', 'move-selected' => 'Escoller', 'select-value' => 'Select a value', 'move-not-selected' => 'Remove from selected', 'view-download' => 'Descargar / ver', 'search-by-name' => 'Search by name', 'versions-history' => 'Cambiar historial', 'versions-limit' => 'Cambiar o límite de historial', 'versions-disabled' => 'O historial de cambios está deshabilitado.', 'versions-history-new' => 'After creation of new record the change history will be displayed here.', 'simple-module' => 'Módulo simple', 'root-catalog' => 'Root section', 'empty-list' => 'A lista está baleira', 'done-create' => 'Novos rexistros engadíronse correctamente.', 'done-update' => 'Os cambios gardáronse correctamente.', 'done-delete' => 'O borrado fíxose correctamente.', 'done-restore' => 'A restauración fíxose correctamente.', 'done-operation' => 'A operación fíxose correctamente.', 'created-now-edit' => 'Un novo rexistro foi creado e está listo para edita.', 'upload-file-error' => "O arquivo non foi subido. Ocorreu un erro na transmisión ou o tamaño do arquivo e moi grande.", 'no-images' => 'Non hai imaxes', 'no-image' => 'Ningunha imaxe', 'pager-limit' => 'Rexistros por páxina', 'page' => 'Páxina', 'date' => 'Data', 'create-record' => 'Creación dun novo rexistro', 'update-record' => 'Actualización dun rexistro', 'with-selected' => 'Operación con múltiples rexistros', 'change-param' => 'Cambiar parámetro', 'add-param' => 'Engadir parámetro', 'remove-param' => 'Borrar parámetro', 'version-set-back' => 'Facer que esta sexa a versión actual', 'versions-no-yet' => 'Neste momento non hai versións previas de rexistros.', 'not-defined' => 'Sen definir', 'has-value' => 'Existe (ten un valor)', 'has-no-value' => 'Non existe (non ten un valor)', 'all-catalogs' => 'Tódalas seccións', 'in-all-catalogs' => 'En tódalas seccións', 'name' => 'Nome', 'garbage' => 'Lixo', 'module' => 'Módulo', 'date' => 'Data', 'creating' => 'Creación', 'editing' => 'Editando', 'deleting' => 'Borrando', 'restoring' => 'Restablecendo', 'record' => 'Grabar', 'user' => 'Administrador', 'operation' => 'Operación', 'operations' => 'Operacións', 'users-operations' => 'Histórico de operacións dos administradores', 'display-fields' => 'Campos mostrados', 'my-last-actions' => 'As miñas últimas accións', 'other-users-actions' => 'Accións doutros administradores', 'send-user-info' => "Enviar datos da conta ao administrador", 'user-data' => "Datos do administrador", 'no-changes' => 'Non hai cambios', 'results-found' => 'Resultados atopados', 'logs' => 'Logs', 'modules' => 'Módulos', 'my-settings' => 'Configuración', 'to-site' => 'Ir ao sitio', 'exit' => 'Salir', 'filtration-applied' => 'Aplicouse o filtro', 'version-loaded' => 'Versión cargada ', 'size' => 'Tamaño', 'width' => 'Ancho', 'height' => 'Alto', 'selected' => 'Seleccionado', 'not-selected' => 'Non seleccionado', 'see-all' => 'Ver todo', 'users' => 'Administradores', 'name-person' => 'Nome', 'active' => 'Activo', 'child-records' => 'Seccións fillas', 'email' => 'E-mail', 'date-registered' => 'Data de rexistro', 'date-last-visit' => 'Data da última visita', 'password' => 'Contrasinal', 'password-repeat' => 'Repetir contrasinal', 'new-password' => 'Novo contrasinal', 'users-rights' => "Administrator's rights", 'root-rights' => 'This administrator has full rights to all modules.', 'login' => 'Nome de usuario/a', 'authorization' => 'Autorización', 'fogot-password' => 'Olvidaches o teu contrasinal?', 'password-restore' => 'Reseteo de contrasinal', 'remember-me' => 'Lembrarme neste computador', 'caution' => 'Atención', 'to-authorization-page' => 'Ir á páxina de acceso', 'get-ready' => 'Comezando', 'captcha' => 'Código de seguridade', 'complete-login' => 'Introduce nome de usuario/a', 'complete-password' => 'Introduce contrasinal', 'complete-captcha' => 'Introduce código de seguridade', 'complete-email' => 'Introduce e-mail', 'wrong-captcha' => 'Código de seguridade non válido', 'login-failed' => 'Nome de usuario/a ou contrasinal incorrectos', 'not-user-email' => 'Non se atopa un administrador con este e-mail', 'password-confirmed' => 'O novo contraseinal foi verificado correctamente', 'password-not-confirmed' => 'O contrasinal non foi confirmado por excesivo tempo de espera ou porque xa foi confirmado previamente', 'bad-extetsion' => "Operation has not been executed. Invalid file extension.", 'forbidden-directory' => 'Está prohibido o acceso a este directorio.', 'warning-development-mode' => 'Está activado o modo depuración. Deberías establecer o modo "produción" en config/setup.php', 'warning-root-password' => 'Tes que cambiar o contrasinal do usuario root.', 'warning-logs-folder' => 'Tes que establecer permisos de escritura no directorio /log.', 'warning-userfiles-folder' => "Tes que establecer permisos de escritura no directorio /userfiles e mais en tódolos seus subdirectorios.", 'warning-dangerous-code' => 'Hai código potencialmente dañino no arquivo:', 'error-failed' => "A operación non foi executada.", 'error-wrong-token' => "Chave de verificación incorrecta. Téntao de novo.", 'error-undefined-value' => "O campo '{field}' ten un valor non válido.", 'error-must-match' => "Os campos '{field_1}' e mais '{field_2}' teñen que ser iguais.", 'error-required' => "O campo '{field}' é obrigatorio.", 'error-required-bool' => "The '{field}' field is required to be marked.", 'error-required-enum' => "The '{field}' field is required to be selected.", 'error-required-file' => "The file is required for the '{field}' field.", 'error-required-image' => "The image is required for the '{field}' field", 'error-required-multi-images' => "The image or images are required for the '{field}' field.", 'error-email-format' => "Wrong format of the '{field}' field. Enter e-mail address in the following format: name@domain.zone", 'error-not-int' => "The '{field}' field must contain an integer number.", 'error-not-float' => "The '{field}' field must contain a real number.", 'error-date-format' => "The date in the '{field}' field must be in '{date_format}' format.", 'error-date-values' => "Day, month and year are required for '{field}' field.", 'error-date-time-format' => "Date and time in '{field}' field must be in '{date_time_format}' format.", 'error-date-time-values' => "Day, month, year, hours, minutes are required for the '{field}' field.", 'error-short-password' => "The '{field}' field should contain at least {min_length} [symbol].", 'error-regexp' => " The '{field}' field doesnt' match the required format.", 'error-length' => "The length of the '{field}' field should be {length} [symbol].", 'error-min-length' => "Minimum length of the '{field}' field should be {min_length} [symbol].", 'error-max-length' => "The maximum length of the '{field}' field should be {max_length} [symbol].", 'error-unique-value' => "The entered value for the '{field}' field is already in use by another record and it's not unique.", 'error-unique-restore' => "The value of the '{field}' field in the record to be restored is already in use by another record and it's not unique.", 'error-zero-forbidden' => "The value of the '{field}' field can't be zero.", 'error-not-positive' => "The value of the '{field}' field should be a positive number.", 'error-letters-required' => "The '{field}' field should contain letters.", 'error-digits-required' => "The '{field}' field should contain numbers.", 'error-phone-format' => "The value of the '{field}' field may contain only numbers, as well as (,),-, и +.", 'error-redirect-format' => "The value of the '{field}' field may contain \"URL\" in 'http://example.com' format.", 'error-url-format' => "The value of the '{field}' field may only contain Latin letters, numbers and '-'. Letters are mandatory.", 'no-delete-parent' => "Deleting has not been executed. This record has child records, which must be removed or moved in advance.", 'no-delete-model' => "Deleting has not been executed. This record has child records in the '{module}' module, which must be removed or moved in advance.", 'no-delete-root' => "The main Administrator can't be removed.", 'user-account-created' => 'your account has been created in Admin Panel.', 'user-account-updated' => 'your account has been updated in Admin Panel.', 'number-records' => '{number} [records]', 'number-for-records' => '{number} [for-record]', 'found-records' => '[found] {number} [records]', 'no-records-found' => 'No entries found', 'affected-records' => '{ids_number} [records]', 'number-files' => '{number} [files]', 'error-ie' => "You're using an outdated version of Internet Explorer browser. To continue the work you need to update your browser to version 8+ or use another browser.", 'error-js' => "JavaScript is disabled in your browser. To continue the work you need to enable JavaScript in your browser's settings or use another browser.", 'error-occured' => 'An error has occurred. Work stopped.', 'change-password' => 'You have requested a password recovery to access the Admin Panel. A new password which you can change after login has been created.', 'change-password-sent' => 'Password recovery instructions were sent to the specified email address.', 'change-password-ok' => 'A new password has been sent to the specified e-mail address and it should be confirmed in a {number} [in-hour].', 'confirm-time' => 'A new password should be confirmed in a {number} [in-hour], to do this click the link below.', 'error-no-rights' => 'You are not allowed to carry out this operation or do not have access to this module.', 'error-params-needed' => 'Not enough parameters to display the page.', 'error-wrong-record' => 'O rexistro solicitado non foi atopado.', 'error-page-not-found' => 'A páxina solicitada non foi atopada.', 'folder-exists' => 'Xa existe un directorio con ese nome.', 'file-exists' => 'Un arquivo co mesmo nome xa existe.', 'folder-not-created' => "O directorio non foi creado. Probablemente o nome conteña caracteres non válidos.", 'folder-created' => 'A new folder has been created successfully.', 'file-uploaded' => 'A file has been uploaded successfully.', 'not-deleted' => 'Deleting has not been performed.', 'bad-folder-name' => "The folder's name contains invalid characters. Only letters, numbers, and symbols '-' and '_' are allowed.", 'bad-file-name' => "File name contains invalid characters. Only letters, numbers, and symbols '.', '-' and '_' are allowed.", 'passwords-must-match' => 'Os contrasinais non coinciden.', 'wrong-images-type' => 'Non se permiten imaxes deste formato. Os permitidos son: {formats}.', 'wrong-filemanager-type' => "Subir arquivos deste tipo non está permitido.", 'wrong-files-type' => "Uploading files of this type for the '{field}' field is prohibited.", 'wrong-file-type' => "Uploading files of this type for the '{field}' field is prohibited. Allowed formats: {formats}.", 'too-heavy-file' => 'The uploaded file is too large. The maximum size is {weight}.', 'too-heavy-image' => "The uploaded image for '{field}' field is too large. The maximum size is {weight}.", 'too-large-image' => "The uploaded image for '{field}' field is too large. The maximum sizes are {size} px.", 'too-heavy-image-editor' => "The uploaded image is too large. The maximum size is {weight}.", 'too-large-image-editor' => "The uploaded image is too large. The maximum sizes are {size} px.", 'symbol' => array('one' => 'symbol', 'other' => 'symbols'), 'field-signs' => 'Field must contain {number} [sign]', 'sign' => array('one' => 'sign', 'other' => 'signs'), 'for-record' => array('one' => 'record', 'other' => 'records'), 'records' => array('one' => 'record', 'other' => 'records'), 'in-hour' => array('one' => 'hour', 'other' => 'hours'), 'files' => array('one' => 'file', 'other' => 'files'), 'found' => array('other' => 'found'), 'comments' => array('one' => 'comment', 'other' => 'comments'), 'export-csv' => 'Export CSV', 'import-csv' => 'Import CSV', 'choose-fields-export-csv' => 'Select and order required fields for export.', 'column-separator' => 'Column separator', 'comma' => 'Comma', 'semicolon' => 'Semicolon', 'tabulation' => 'Tabulation', 'file-encoding' => 'File encoding', 'first-line-headers' => 'Headers in first string', 'download-file' => 'Descargar ficheiro', 'choose-fields-import-csv' => 'Select and order fields for import in the sequence they appear in .csv file.', 'file-csv' => 'File in .csv format', 'update-order' => 'Upload order', 'update-and-create' => 'Update and create records', 'update-only' => 'Only update records', 'create-only' => 'Only create records', 'error-not-all-params' => 'Not enough parameters for update.', 'error-wrong-csv-file' => 'Wrong file has been uploaded for an update.', 'update-was-sucessfull' => 'Uploading has been done successfully.', 'update-was-failed' => 'Update has not been performed.', 'created-records' => 'Created records', 'updated-records' => 'Updated records', 'declined-strings' => 'Numbers of declined strings', 'declined-ids' => 'Numbers of declined ids', 'maximum-files-one-time' => 'Maximum of {number} files at one time', 'delete-one' => "Borrar o rexistro '{name}'?", 'delete-many' => "Borrar {number_records}?", 'delete-one-finally' => "Borrar o rexistro '{name}' definitivamente?", 'delete-many-finally' => "Borrar {number_records} definitivamente?", 'restore-one' => "Restablecer '{name}' rexistro?", 'restore-many' => "Restablecer {number_records}?", 'update-many-bool' => "Specify '{caption}' parameter equal to '{value}' for {number_records}?", 'update-many-enum' => "Cambiar o parámetro '{caption}' para {number_records}?", 'update-many-m2m-add' => "Add '{caption}' parameter for {number_records}?", 'update-many-m2m-remove' => "Remove '{caption}' parameter for {number_records}?", 'sort-by-column' => "To change the order of elements the table should be sorted by the specified field.", 'all-parents-filter' => "To change the order of the elements you need to remove a filter on '{field}' field.", 'parent-filter-needed' => "To change the order of the elements you need to set a filter on '{field}' field.", 'error-data-transfer' => "Data transfer error.", 'no-rights' => "You don't have permission to perform this operation.", 'delete-files' => "Remove {number_files}?", 'delete-file' => "Remove '{name}' file?", 'delete-folder' => "Remove '{name}' folder?", 'rename-file' => "Rename '{name}' file?", 'rename-folder' => "Rename '{name}' folder?", 'add-image-comment' => "Add / edit comments for an image", 'not-uploaded-files' => "Not uploaded files", 'select-fields' => "You must select the required fields.", 'select-csv-file' => "You must select the file in .csv format.", 'quick-edit-limit' => "According to current configuration table columns a limit of records per page should not exceed {number}.", 'choose-skin' => "Select admin panel interface theme." ) ); ?>
Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in /var/www/vhosts/eurural.gal/partedeti.eurural.gal/produtores/config/autoload.php on line 97

Warning: session_set_cookie_params(): Cannot change session cookie parameters when headers already sent in /var/www/vhosts/eurural.gal/partedeti.eurural.gal/produtores/config/autoload.php on line 99

Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in /var/www/vhosts/eurural.gal/partedeti.eurural.gal/produtores/config/autoload.php on line 101

Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in /var/www/vhosts/eurural.gal/partedeti.eurural.gal/produtores/config/autoload.php on line 102
value = mb_strtolower($this -> value, "utf-8"); if(!$this -> error && $this -> value) if(!preg_match($this -> format, $this -> value)) $this -> error = $this -> chooseError("format", "{error-redirect-format}"); return $this; } } ?>
Fatal error: Uncaught Error: Class 'Redirect_Model_Element' not found in /var/www/vhosts/eurural.gal/partedeti.eurural.gal/produtores/core/model.class.php:169 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/eurural.gal/partedeti.eurural.gal/produtores/core/model.class.php(21): Model->setupField() #1 /var/www/vhosts/eurural.gal/partedeti.eurural.gal/produtores/core/builder.class.php(78): Model->__construct() #2 /var/www/vhosts/eurural.gal/partedeti.eurural.gal/produtores/views/view-index.php(2): Builder->__get() #3 /var/www/vhosts/eurural.gal/partedeti.eurural.gal/produtores/index.php(18): include_once('/var/www/vhosts...') #4 {main} thrown in /var/www/vhosts/eurural.gal/partedeti.eurural.gal/produtores/core/model.class.php on line 169